دفتر تحقیقات

کد مطلب:  179
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

دفتر تحقیقات

 اسناد تحقیقات

آیین نامه ها

آئین نامه تعریف فعالیتهای تحقیقاتی در صنعت برق

آئین نامه تعریف فعالیتهای تحقیقاتی

آئین نامه نحوه محاسبه حق الزحمه ساعتی محققان

آيين نامه چگونگى معرفى، انتخاب و ارزيابى اعضاى هيأت علمى (هيأت داوران) دبيرخانه تحقيقات برق

آيين نامه حفظ نتايج پژوهش

 

جداول

جدول (نوع پروژه) _ ( روش ارزيابي  اقتصادي

جدول اقلام منافع و نحوه محاسبه آن

جدول مدت حيات يا عمر تكنولوژي(n)

جدول نوع پروژه - اقلام منافع

 

دستورالعمل ها

چارت تصويب پروژه

دستورالعمل تعريف و انجام پروژه تحقيقاتى

دستورالعمل تهيه گزارشهاى نهايى پروژه

دستورالعمل تهيه مقاله از پروژه پايان يافته      

دستورالعمل گردش كار تاييد گزارش نهايى

دستورالعمل گردش كار تصويب تعريف پروژه تحقيقاتى

دستورالعمل نحوه ارائه گزارشهاى پيشرفت پروژههاى

دستورالعمل نحوه ارزيابى پروژه هاى تحقيقاتى

فلوچارت پروسه ارسال گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی

 

فرصت مطالعاتی

دستورالعمل

 

اولویت های تحقیقاتی

سال 1400

سال 99

سال98

سال97

سال 96

سال95

سال 94

سال 93

 

 فرم ها

فرم  13 صفحه ای تعريف پروژه pdf

فرم  13 صفحه ای تعريف پروژه word

فرم  2 صفحه ای تعريف پروژه pdf

فرم  2 صفحه ای تعريف پروژه word

فرم كنترل مدارك گزارش نهايى پروژه pdf

فرم كنترل مدارك گزارش نهايى پروژه word

فرم اظهار نظر كارشناسى تعريف پروژه

فرم ثبت نتايج و كاربردهاى حاصل از انجام پروژه هاى تحقيقاتى

فرم خلاصه بررسى گزارش نهايى پروژه

فرم داوری تعریف پروژه

فرم داوری گزارش نهایی پروژه

فرم زمانبندى و پيشرفت كار پروژه تحقيقاتى

فرم گزارش پيشرفت كار  پروژه تحقيقاتى

فرم محاسبه شاخص اقتصادي پروژه

فرم مشخصات كلى اعضا  متقاضيان عضويت هيات علمى (هيات داوران) دبيرخانه تحقيقات برق

گزارش مرحله اى پروژه تحقيقاتى فرم