شرح وظایف معاونت منابع انسانی

کد مطلب:  201
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

شرح وظایف معاونت منابع انسانی


معاونت  منابع انسانی    

1-      سرپرستی افراد تحت نظارت ارائه راهنمای های لازم در جهت پیشرفت وظائف محوله

2-      تقسیم کار بین واحدهای تحت سرپرستی

3-      مطالعه وبررسی کلیه قوانین ،مقررات ،آین نامه ها و بخشنامه های کارکنان و  نظارت بر اعمال آنها

4-      نظارت وبررسی کلیه پیشنهادات و نیازهای پرسنلی واحدها وتهیه گزارشات لازم به مقام ما فوق جهت اخذ مجوز

5-      نظارت برامرکلیه مراحل و تشریفات استخدامی

6-      نظارت امر صدور احکام ،انتصا بات ،انتقال ،استعفا ،اخراج ،از کار افتا دگی  ،باز نشستگی ،باز خریدی ،تشویق و تنبیه کار کنان

7-      بررسی گزارشات و آمارهای مورد عمل مربوطه به نیروی انسانی وتهیه گزارش نهائی جهت ارائه به مقام ما فوق

8-      نظارت بر کلیه فعالییتهای رفاهی کارکنان (اعم از درمانی ،وام ،پس انداز ،لباس ،وغیره،بن)کارگران

9-      نظارت بر تدوین برنا مه های آموزشی کوتاه مدت ،میان مدت بلند مدت کارکنان شرکت متناسب با وظائف و مسئولیت انان

10-  نظارت بر انجام فعالیت در زمینه انتخاب و معرفی کارکنان جهت استفاده از موقعیتهای آموزشی

11-  نظارت بر بر آورد هزینه های آموزشی بر گزاری دوره و نظارت  بر تهیه و تنظیم بوجه سالانه آموزشی

12-  تدوین و اجرای برنامه طرح ریزی پرسنلی و تربیت نیروی انسانی جانشین در مورد  مشاغل کلیدی و حساس و سایر سطوح سازمانی (جانشین پروری )نظارت بر امر صدور احکام مرخصی استحقاقی ،استعلاجی  ،بدون حقوق ماموریت کارکنان.

13-  همکاری جهت اجرای برنامه های عملیاتی تعریف شده جهت نیل به اهداف سیستم

14-  اجرای کلیه مفاد مندرج در قالب کنترل های عملیاتی حوزه HSE