شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و بودجه

کد مطلب:  202
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و بودجه

معاونت برنامه ریزی وبودجه

                      

1-      برنامه ریزی به منظور استفاده مطلوب از امکانات واحد های تابعه در انجام امور محوله

2-      نظارت بر افراد تحت سرپرستی ، راهنمائی آنان در انجام وظائف محوله

3-      کنترل دقیق پیشرفت کار و انجام به موقع برنامه های محوله در مقاطع زمانی پیش بینی شده و ایجاد هماهنگی های لازم بین واحد های تابعه

4-      نظارت و هماهنگی برپیش بینی و تهیه بودجه و ارسال آن به موقع

5-      ایجاد هماهنگی با سایر معاونت ها ، مدیریت توزیع ، امور، دفاتر ، در اجرای وظائف محوله و سیاستها و خط مشی های تعیین شده شرکت

6-      نظارت بر اجرای قوانین و دستورالعملها ی صادره و همچنین انجام وظائف واحدهای تحت سرپرستی

7-      کنترل و نظارت بر فرایند بودجه بندی با رعایت نکات فنی و اقتصادی از شیوه نوین

8-      کنترل بودجه ، هدف بالابردن دقت و سرعت جذب اعتبارات مصوب

9-      کنترل و نظارت برمطالعات و تهیه طرح جامع و هماهنگی با سایر واحدهای ذیربط

10-  استفاده از تکنولوژی و فن آوری جدید و توسعه IT  در حوزه فعالیت

11-  کنترل و نظارت بر فعالیتهای کاهش تلفات و کیفیت توان شرکت

12-  مشارکت در جلسات و گردهمائی داخل و خارج شرکت

13-  برنامه ریزی و هدایت واحدهای مرتبط در جهت تهیه و اجراء به موقع برنامه های کوتاه مدت ، بلند مدت ، میات مدت

14-  برنامه ریزی لازم برای بهبود شاخص های بهره برداری از قبیل نرخ خاموشی ، کاهش تلفات ، بهینه سازی و ... بمنظور رضایتمندی مشترکین

15-  اجرای کلیه مفاد مندرج در قالب کنترل های عملیاتی حوزه HSE

16-  مشارکت در برگزاری مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری

17-  اعلام نیاز پرسنلی بر اساس چارت سازمانی مصوب