شرح وظایف معاونت مهندسی و تحقیقات

کد مطلب:  205
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

شرح وظایف معاونت مهندسی و تحقیقات

شرح وظایف معاونت مهندسی و تحقیقات

1-برنامه ریزی ونظارت بر تدوین وبازنگری دستورالعملها وروشهای اجرایی بمنظور ارتقا سطح طرح های شبکه توزیع تهیه شده توسط کارکنان وپیمانکاران حوزه مربوطه

2-مطالعات ، برنامه ریزی و نظارت بر ابلاغ و نحوه ی رعایت استانداردها،بمنظور بهبود وبهینه سازی روشها توسط گروههای اجرایی درجهت افزایش طول عمر شبکه وارتقا کیفیت بهره برداری

3-راهبری وهدایت وتهیه وتدوین روشها،دستورلعملها وچک لیستهای نظارت وابلاغ آن به واحدهای اجرایی وپیمانکاران مربوطه ونظارت وکنترل براجرای آنها بمنظور افزایش کیفیت عملکرد پیمانکاران توسعه وبهره برداری، روشنایی معابر ودیگر گروه های اجرایی

4-راهبری وهدایت در تهیه طرح های ساختمانی پستهای 20کیلوولت و دیگر ساختمانها وتاسیسات وابلاغ آن به واحدهای ذیربط و پیمانکاران مرتبط ،ونظارت بر اجرای مقررات واستانداردهای مربوطه بمنظور افزایش سطح عملکرد واحدها وپیمانکاران

5- هدایت وکنترل بر نحوه اجرای طرح های Gis ومکانیزاسیون شبکه وهمچنین بروزرسانی آنها بمنظور افزایش سرعت،صحت و دقت اینگونه اطلاعات جهت استفاده در طرح های اجرایی ،بهره برداری و دیگر واحدهای ذیربط

6-برنامه ریزی وساماندهی انتخاب پیمانکاران (ناظرین) وتهیه بانکهای اطلاعاتی و تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد با هدف افزایش سطح کارایی پیمانکاران

7-برنامه ریزی وساماندهی انتخاب سازندگان تجهیزات وتهیه بانکهای اطلاعاتی و تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد با هدف افزایش سطح کیفیت تجهیزات مورد استفاده

8-راهبری ونظارت براجرای دستورالعمل های ایمنی وبهداشت حرفه ای وابلاغ آن به واحدهای مربوطه و پیمانکاران

9-بررسی وارزیابی فعالیتها وعملکرد واحدهای زیرمجموعه بمنظور شناسایی تنگناها وارائه راه حل اصولی درحل مسائل  ومشکلات

10-همکاری وهماهنگی با مدیر عامل وسایر معاونتها جهت تدوین ماموریتها،استراتژی واهداف کلان شرکت

11-مشارکت فعال در جلسات ،همایشها ، سمینارها ودوره های آموزشی مرتبط با زمینه کار و افزایش سطح وبروزرسانی  دانش ،اطلاعات ومهارتهای مورد نیاز

12-برنامه ریزی بمنظور اجرایی نمودن نتایج پیشنهادات وپروژ ه های خاتمه یافته