شرح وظایف معاونت مالی و پشتیبانی

کد مطلب:  206
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

شرح وظایف معاونت مالی و پشتیبانی

عنوان پست سازمانی : معاونت مالی وپشتیبانی          

                       

1-      نظارت و سرپرستی بر کلیه واحد های مالی و پشتیبانی تحت سرپرستی.

2-      نظارت کلی و عمومی بر اجرای کلیه نامه های مصوب.

3-      نظارت بر اجرای به موقع و مطلوب وظائف واحد های تحت سرپرستی.

4-      نظارت بر تهیه به موقع گزارشات مالی قانونی شرکت .

5-      نظارت کلی و عمومی بر حسن وصول درآمد و هزینه ثبت و ضبط درآمدها و هزینه های شرکت.

6-      نظارت کلی و عمومی براجرای  برنامه ها و عملیات شرکت در زمینه های مالی ، تدارکاتی اموال ، انبارها و خدمات عمومی .

7-      تعیین قوانین و مقررات مالی پشتیبانی شرکت و اعلام نظر جهت اجرا و ابلاغ روش های مناسب.

8-      صدور دستورالعمل های اجرائی در قالب قوانین و مقررات جاری به واحد های ذیربط.

9-      تهیه بودجه معاونت و اخذ بودجه سایر معاونت ها و جمع بندی و ارائه به شرکت.

10-  ارتباط مستمر با سایر معاونین شرکت به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست ها و مقررات اداری و مالی شرکت و حصول اطمینان از رعایت صحیح آنها.

11-  حضور در جلسات و گردهمائی های ادواری و مقطعی با حضور مدیران تحت سرپرستی و یا سایر. مدیران شرکت به منظور ایجاد و حفظ هماهنگی های لازم.

12-  حضور در جلسات و گردهمائی های خارج از شرکت بر حسب مورد.

13-  نظارت بر امور مربوط به خرید اقلام مورد نیاز شرکت.

14-  نظارت بر انجام امور دبیرخانه ای شرکت.

15-  نظارت بر انجام امور انبارداری با استقرار سیستم های مناسب نگهداری و کنترل کالا.

16-  اجرای کلیه مفاد مندرج درقالب  کنترل های عملیاتی حوزه HSE

17-  همکاری جهت اجرای برنامه های عملیاتی تعریف شده جهت نیل به اهداف سیستم

18-  انجام سایر امور محوله از طرف مافوق .