معرفی خدمات | رفع خسارت وارده به شبکه برق( 1303197100 )

رفع خسارت وارده به شبکه برق

شرح خدمت :

در صورتي كه در حادثه اي ناشي از عملكرد مردم خسارتي به شبكه برق وارد شود، توسط این خدمت ، مردم مي توانند نسبت به ثبت مورد خسارت، تصوير محل خسارت و رفع آن اقدام نمایند.

Description :

In case of damage to the electricity network in an accident caused by the actions of the people, through this service, the people can register the damaged case, image the place of the damage and fix it.

متوسط زمان ارائه خدمت :
8 روز
واحد پاسخگو :
معاونت بهره برداری
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3و121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول