معرفی خدمات | رفع حریم برق( 1303197103 )

رفع حریم برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، کلیه مشترکینی که درخواست جابجایی تجهیزات را دارند و یا ملک آنها در حریم خطوط برق قرار دارد جهت تغییر محدوده حریم خطوط می توانند نسبت به ثبت درخواست رفع حریم اقدام نمایند.

Description :

With this service, all subscribers who request the relocation of equipment or whose property is located in the area of power lines can apply for the removal of the area to change the scope of the line.

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
شماره تماس واحد پاسخگو:
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول