معرفی خدمات | کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031467101 )

کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

هر گاه مشترک به علت کاهش لوازم مصرف کننده برق یا به دلایلی دیگر، تقاضای استفاده کمتر از جریان برق را داشته باشد می تواند از طریق این خدمت درخواست کاهش آمپراژ دهد.

Description :

Whenever the customer, due to the reduction of electricity consuming appliances or for other reasons, demands less use of electricity, she can request a reduction in amperage through this service

متوسط زمان ارائه خدمت :
6 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
1521
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول