معرفی خدمات | برقراری انشعاب آمپری از شرکت های توزیع نیروی برق( 13031467102 )

برقراری انشعاب آمپری از شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، متقاضیان میتوانند درخصوص خرید انشعاب آمپری به شکل غیرحضوری اقدام نمایند.

Description :

With this service, applicants can apply for the purchase of amp branch in absentia.

متوسط زمان ارائه خدمت :
10 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3و121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول