معرفی خدمات | تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031467103 )

تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشترکین میتوانند درخصوص تفکیک یک انشعاب خود به چند انشعاب و یا ادغام چند انشعاب خود به یک انشعاب به شکل غیرحضوری اقدام نمایند.

Description :

With this service, subscribers can separate one of their branches into several branches or merge their several branches into one branch in absentia.

متوسط زمان ارائه خدمت :
7 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول