معرفی خدمات | کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031467105 )

کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشترکین صنعتی میتوانند حداکثر شش بار در مدت9سال متوالی نسبت به کاهش موقت قدرت قراردادي(تغییر قدرت قراردادي) خود اقدام نمایند.

Description :

With this service, industrial subscribers can temporarily reduce their contract power (change contract power) up to six times in a row for 9 years.

متوسط زمان ارائه خدمت :
6 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین - دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3و121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول