معرفی خدمات | تغییر مکان داخلی لوازم اندازه گیری مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031466101 )

تغییر مکان داخلی لوازم اندازه گیری مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

درخواست تغییر مکان داخلی لوازم اندازه گیری انشعاب مشترکین با استفاده از این خدمت ثبت و پیگیری می شود.

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول