معرفی خدمات | نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031466102 )

نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، چنانچه اشتراک جمع آوری موقت شده باشد ، به درخواست مشترک مجددا نصب و فعال خواهد شد.

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول