معرفی خدمات | ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق( 130987107 )

ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، لیست پیمانکاران حوزه برق که مورد تایید شرکت توزیع نیروی برق می باشند ارائه میگردد.

Description :

This service provides a list of contractors in the field of electricity that are approved by the electricity distribution company.

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول