معرفی خدمات | آزمایش کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031466108 )

آزمایش کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

هرگاه مشترک نسبت به کارکرد کنتور یا رقم صورتحساب اعتراض داشته باشد می تواند درخواست آزمایش کنتور را از طریق این خدمت ارائه دهد.

Description :

If the subscriber objects to the operation of the meter or the bill figure, she can request a meter test through this service.

متوسط زمان ارائه خدمت :
5 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول