معرفی خدمات | قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق( 13031466110 )

قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، چنانچه نیاز به قطع ارتباط برق برای جلوگیری از خطرات برق گرفتگی و یا انجام تعمیرات محل و ... باشد ، مشترکین میتوانند درخواست خود را درخصوص قطع موقت برق ارائه نمایند

Description :

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول