معرفی خدمات | کنترل پیک بار مصرف برق( 13032882102 )

کنترل پیک بار مصرف برق

شرح خدمت :

در این خدمت مشترکین صنعتی ، کشاورزی ، تجاری ، ادارات و مولدهای خود تامین میتوانند طرح های مدیریت مصرف در زمان پیک بار را مشاهده کرده و با ثبت نام و مشارکت در طرح موردنظر ، از تخفیفات هزینه انرژی مصرفی برخوردار گردند.

Description :

In this service, industrial, agricultural, office, commercial and power-generator consumers can view consumption management plans during peak hours and receive energy cost discounts by registering and contributing in the plan.

متوسط زمان ارائه خدمت :
8 روز
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول