معرفی خدمات | خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی( 13031980100 )

خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی

شرح خدمت :

توسط این خدمت، پیمانکاران یا سازمانهای دیگر به جهت فعالیت های مختلف از قبییل تعمیرات شبکه و سایر خدمات میتوانند به شرکت توزیع نیروی برق درخواست خاموشی شبکه برق را ارائه نمایند.

Description :

Through this service, contractors or other organizations for various activities such as network repairs and other services can submit a request to the power distribution company to shut down the power network.

متوسط زمان ارائه خدمت :
1 روز
واحد پاسخگو :
معاونت بهره برداری
شماره تماس واحد پاسخگو:
121
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول