معرفی خدمات | ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)( 13031979105 )

ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات)

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشتركين ميتوانند با مراجعه به سامانه مهرسان از خدمات الکترونیکی از قبیل ثبت درخواست نیروگاه جدید، گزارشات تولید، نمودارها، تقاضای تغییر مکان، تقاضای انتقال مالکیت و دسترسی به فهرست پیمانکاران استفاده نمایند.

Description :

With this service, subscribers can refer to Mehrsan system to use electronic services such as registering new power plant applications, production reports, diagrams, relocation requests, transfer ownership requests and access to the list of contractors.

متوسط زمان ارائه خدمت :
واحد پاسخگو :
معاونت بهره برداری
شماره تماس واحد پاسخگو:
38252982-3
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول