نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: فراخوان
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : فراخوان افزایش مشارکت

شماره : 1400/01

تاریخ ایجاد پست : 1400/3/11 11:32:08

مهلت دریافت سند : 1400/3/13

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/3/22

تاریخ پایان : 1400/3/23

فراخوان افزایش مشارکت