نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: فراخوان
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 33650 عدد انواع هوک

شماره : 1400-86

تاریخ ایجاد پست : 1400/11/19 09:19:08

مهلت دریافت سند : 1400/11/21

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1400/12/9

تاریخ پایان : 1400/11/20

خرید