نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: فراخوان
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 800 عدد کات اوت

شماره : 1400-89

تاریخ ایجاد پست : 1400/11/19 09:23:55

مهلت دریافت سند : 1400/11/25

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/1/14

تاریخ پایان : 1400/11/24

خرید