نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: فراخوان
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید 80 دستگاه سکسیونر سه فاز هوایی

شماره : 1401-09

تاریخ ایجاد پست : 1401/1/24 12:51:25

مهلت دریافت سند : 1401/1/27

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/1/31

تاریخ پایان : 1401/1/25

خرید