معاونت منابع انسانی

کد مطلب:  43
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

معاونت منابع انسانی

معاونت منابع انسانی

1- سرپرستی افراد تحت نظارت ارائه راهنمای های لازم در جهت پیشرفت وظائف محوله

2- تقسیم کار بین واحدهای تحت سرپرستی

3- مطالعه وبررسی کلیه قوانین ،مقررات ،آین نامه ها و بخشنامه های کارکنان و  نظارت بر اعمال آنها

4- نظارت وبررسی کلیه پیشنهادات و نیازهای پرسنلی واحدها وتهیه گزارشات لازم به مقام ما فوق جهت اخذ مجوز

5- نظارت برامرکلیه مراحل و تشریفات استخدامی

6- نظارت امر صدور احکام ،انتصا بات ،انتقال ،استعفا ،اخراج ،از کار افتا دگی،باز نشستگی ،باز خریدی ،تشویق و تنبیه کار کنان

7- بررسی گزارشات و آمارهای مورد عمل مربوطه به نیروی انسانی وتهیه گزارش نهائی جهت ارائه به مقام ما فوق

8- نظارت بر کلیه فعالییتهای رفاهی کارکنان (اعم از درمانی ،وام ،پس انداز ،لباس ،وغیره،بن)کارگران

9- نظارت بر تدوین برنا مه های آموزشی کوتاه مدت ،میان مدت بلند مدت کارکنان شرکت متناسب با وظائف و مسئولیت انان

10- نظارت بر انجام فعالیت در زمینه انتخاب و معرفی کارکنان جهت استفاده از موقعیتهای آموزشی

11- نظارت بر بر آورد هزینه های آموزشی بر گزاری دوره و نظارت  بر تهیه و تنظیم بوجه سالانه آموزشی

12- تدوین و اجرای برنامه طرح ریزی پرسنلی و تربیت نیروی انسانی جانشین در مورد  مشاغل کلیدی و حساس و سایر سطوح سازمانی (جانشین پروری )نظارت بر امر صدور احکام مرخصی استحقاقی ،استعلاجی  ،بدون حقوق ماموریت کارکنان.

13- نظارت بر تهیه وتدوین شرح وظایف ومسئولیتهای مشاغل واحدهای مختلف بر اساس خط مشهای تعین شده .

14- نظارت بر تهیه وتنظیم مجموعه تشکیلات تفضیلی واحدهای مختلف شرکت متناسب با حجم فعالیتهاومسئولیتهای آنها .